“Op naar concrete toepassingen van kunststof recyclaat”

De pilotdeelnemers van het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof (KVG) trapten op 28 november het gezamenlijke leerproces af.
Jack Broekaart, afdelingshoofd Afval Materialen en Circulair bij Rijkswaterstaat (RWS) en Chris Bruijnes, directeur Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV), openden de eerste bijeenkomst van de Community of Practice.

“Dit programma geeft de ontwikkeling naar een circulaire economie een boost. De pilots zullen resultaten leveren, maar ook uit het programma willen we aantoonbare en inspirerende resultaten halen. Op naar concrete toepassingen van kunststof recyclaat.”

Kennismaken en leren
Deze eerste bijeenkomst stond in het teken van kennismaken. De deelnemers deelden hun uitdagingen en lieten aan elkaar zien waar overeenkomsten en verschillen tussen de pilots zitten. Na een ‘tour de horizon’ langs alle pilots verkenden de deelnemers in twee workshoprondes wat ze van elkaar kunnen leren en hoe ze elkaar kunnen helpen. Er werden dwarsverbanden ontdekt en opties voor nieuwe samenwerkingen verkend.

Plenair


De resultaten van deze middag geven input voor de komende bijeenkomsten van de Community of Practice. De pilotdeelnemers worden tijdens het leerproces begeleid door RWS, KIDV en de partners PSP en MVONL.

"Dit gezamenlijke leerproces vergroot zowel de effectiviteit van de pilots als de kansen voor opschaling. Daarnaast kunnen de leerervaringen van de pilots in dit programma door andere partijen toegepast worden in hun inspanningen om kunststof recyclaat in producten en verpakkingen toe te passen"

aldus Jan Kohl, programmamanager KVG.

Workshop


Programma KVG

Het KIDV en RWS werken samen aan het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof (KVG). Het KVG-programma stimuleert de vraag van organisaties naar gerecycled kunststof. Specifieker: huishoudelijk kunststof verpakkingsafval dat opnieuw wordt ingezet als grondstof voor producten en verpakkingen. Door vraag en aanbod van gerecyclede kunststoffen beter op elkaar af te stemmen, dringen we het gebruik van primair kunststof terug. Zo komen we dichter bij een circulaire economie.
Binnen het programma KVG werken we aan verschillende pilotprojecten. Deze richten zich op de pijler innovatie in de kunststofmarkt en op de pijler inkoop van gebruikt en gerecycled kunststof. Met de kennis en resultaten uit de pilots willen we organisaties inspireren én activeren om ook aan de slag te gaan met gerecycled kunststof.


Het programma wordt gefinancierd door Stichting Afvalfonds.


Meer informatie

www.kunststofhergebruiken.nl