Samenwerking in de keten


‘Je moet radicaal delen, daardoor krijg je meer terug en ontstaan er meer impulsen voor verandering.’

Succesvol samenwerken in de keten

Circulair ondernemen betekent van je eiland afkomen. Het vraagt om durven delen, creativiteit, een ander perspectief. Bedrijven moeten deze creativiteit in hun organisatie naar boven halen en zich laten inspireren door anderen. Daarom is het een must om samen te werken met diverse netwerkpartners. Soms zullen de resultaten conflicterend zijn met de eigen belangen. Ook die uitdagingen moeten genomen worden.

Tips voor een geslaagde ketensamenwerking

  • Wees vanaf het begin bereid om in elkaar te investeren als partners. Neem de moeite om inzicht te krijgen in ieders belang in het innovatieproject en in de aanwezige kennis.
  • Vorm een consortium waarbij de verschillende schakels in de keten aan tafel zitten: sorteerder en/of recycler, producent en eventueel brand owners of gebruikers. Let daarbij niet alleen op de schakels in de keten, maar ook op de mensen die aan tafel zitten. Zorg voor een mix aan kwaliteiten (dromer, realist, criticus) en zorg voor complementaire expertise aan tafel.
  • Creëer een verantwoordelijkheidsgevoel bij alle ketenpartijen. De hoogwaardige inzet van recyclaat kan nog veel verder groeien. Maar dat is alleen mogelijk als de gehele keten zich ervan bewust is dat dit vraagt om toepassing van mono-materialen en zo min mogelijk toevoeging van kleur en andere additieven. Hierin moet iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen.
  • Maak je interne organisatie klaar om te innoveren met gerecycled kunststof. Niet alleen de ketenpartijen moeten aangehaakt worden, er is ook interne afstemming en medewerking nodig. Zorg dus dat je verschillende afdelingen bij je project betrekt. Creëer intern draagvlak, zowel vanuit de bestuurlijke laag als via ambassadeurs in de rest van de organisatie, om makkelijker ondersteuning te krijgen bij de innovatie.
  • Communiceer met de hele keten over circulaire activiteiten en het effect hiervan. Een circulair product draait om meer dan alleen het toepassen van recyclaat; de hele keten moet nadenken over hoe de volgende levenscycli van het product mogelijk gemaakt kunnen worden.
  • Start met duurzame innovatie en leer al doende! Innoveren en leren leidt tot verder innoveren: als je eenmaal begint aan een pilotproject en een lerende houding hebt, blijft je duurzame ambitie groeien en ontwikkel je een consortium dat bereid is om grotere risico’s te nemen dan als je focust op de prestaties.

Leerervaringen

Juiste partners vinden

Het is belangrijk om de juiste partners bij elkaar te hebben bij het opstarten van een innovatietraject. Wie dat zijn, is afhankelijk van het doel van de samenwerking. Soms vormen de initiatiefnemers van de pilot slechts een deel van de keten. De juiste partners kunnen dan partijen zijn die de keten compleet maken. Het ligt misschien niet voor de hand, maar ook een samenwerking met een concullega kan van grote waarde zijn. In plaats van afzonderlijk te werken aan hetzelfde doel, worden de krachten gebundeld.

‘We vonden elkaar door een gezamenlijk belang vanuit een business wens/mogelijkheid om betaalbare, duurzame producten te produceren.’

Elkaar leren kennen

Bij een aantal pilotprojecten werd bij de start nadrukkelijk geïnvesteerd in het beter leren kennen van elkaars organisaties door bij elkaar op werkbezoek te gaan. Deze bezoeken helpen om inzicht te krijgen in wat uw partners doen, wat er mogelijk is en elkaar beter te begrijpen. Hierdoor groeit het enthousiasme, en versterkt de samenwerking en het innovatieproces. Als iedereen bereid is zijn kunde en onkunde op tafel te leggen, ontstaat er een goede vertrouwensbasis voor samenwerking en commitment van de partners aan het innovatieproject.

‘Ik heb altijd met consortiums gewerkt en weet dat het goed is om bij elkaar te gaan kijken: het enthousiasme groeit erdoor. Sommige partijen zijn eerst wat sceptisch over wat een ander kan, maar dat verdwijnt als je de deskundigheid van je partners ziet.’

De praktijk van innovatieprocessen wijst uit: hoe meer informatie er wordt uitgewisseld, hoe meer mogelijkheden er ontstaan. Ook kun je onmogelijkheden zo vroegtijdig vermijden. Elkaar leren kennen gaat niet alleen over capaciteiten, het is ook goed om ieders belangen in het project te weten. Door hier open over te communiceren, ontstaat begrip voor elkaars interne doelstellingen. Een gezamenlijk belang dat ook ruimte biedt voor individuele doelen is een goede  basis voor een succesvolle samenwerking.

‘What’s in it for us? Er moet voor iedere partij een haalbaar verbeteringsperspectief zijn, waar ook open over gecommuniceerd wordt.’

Moment van partners betrekken

De fase waarin partners in het pilotproject betrokken worden, heeft grote invloed op het verloop van het innovatieproject. Essentiële partijen in een vroeg stadium aanhaken kan voorkomen dat er in een later stadium onderzoeken opnieuw of anders moeten worden gedaan.

Projectplan als onderdeel van samenwerkingsproces

Een belangrijke fase tijdens de opstart van een innovatieproject is het maken van een goed projectplan. Dit klinkt als een open deur. Maar het is meer dan een document waarin je de inhoud, het budget en de planning van het project vastlegt; het moet een onderdeel zijn van het samenwerkingsproces. Werk het plan uit met de projectpartners, zodat van tevoren al kan worden nagedacht over de betrokkenheid van de partners, de uren die nodig zijn en welke uitdagingen er verwacht worden. Dit zorgt voor een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel voor de resultaten van het pilotproject.

‘Het is belangrijk om in de designbrief af te bakenen wat je wel en niet doet in het project. Stem de ambitie af op de mogelijkheden, zodat de eisen voor de pilot niet te hoog zijn. Werk in stapjes naar het doel.’

Launching customers betrekken

Het vanaf de start betrekken van een launching customer geeft enorme meerwaarde. Een klant is waar je het uiteindelijk voor doet. Door deze een plek te geven in het innovatieproces wordt er zeer efficiënt toegewerkt naar diens wensen. Bijkomend voordeel is dat er over-en-weer veel begrip ontstaat voor elkaars praktijk, hetgeen de relatie verstevigt. Verschillende pilots vanuit het programma hebben dit bewust gedaan. Dit betekent natuurlijk niet dat een succesvolle marktintroductie gegarandeerd is, maar het vergroot wel de kans hierop.

Meer lezen


Andere thema's

icoon en link naar pagina Geur, kleur en imago

Icoon en link naar pagina Foodgrade

icoon en link naar pagina Circulair inkopen